Gezien de toename van ouderen met een migratieachtergrond en de daarbij komende complexe problemen, (taalbarrière, sociaal- economische positie, culturele en emotionele denkpatronen) onbekendheid met het zorgstelsel, wantrouwen, en de versoberen van de WMO komt de zorg op de schouders van vrouwen neer die zich in een geïsoleerde positie bevinden en hierdoor extra kwetsbaar zijn.

In Nederland verleent 1 op de 4 volwassenen mantelzorg. 69 % van de mantelzorgers is een vrouw. Het aantal mantelzorgers onder mensen met een migratieachtergrond zal de komende jaren verder stijgen van 183.00 in 2010 naar 445.00 in 2025.

Door toename van de vergrijzing en de versobering van de WMO, zal mede gelet op de slechte gezondheidsbeleving , de culturele opvattingen en de taalbarrières van migrantenouderen de behoefte aan mantelzorgers toenemen.

Meestal zullen de mantelzorg taken neer komen op de schouders van vrouwen; schoondochters en dochters.

Wij geven dit project ter kennis zodat zij weten mantelzorgers te zijn, en in staat zijn om hulp en steun te vragen en zo het isolement van de mantelzorgers te doorbreken.

Investeren in persoonlijke ontwikkeling

Het onderzoek van Forum onder mantelzorgers met een migratieachtergrond toont aan dat deze groep gemiddeld 44 uur per week gedurende ruim 8 jaar besteedt aan zorgverlening. Dit zien wij binnen onze stichting Yasmin ook. Vrouwen, die mantelzorg verlenen, hebben niet of nauwelijks de tijd om te investeren in hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Gezien de toename van ouderen met een migratieachtergrond en de daarbij komende complexe problemen, ( taalbarrière, sociaal- economische positie, culturele en emotionele denkpatronen) onbekendheid met het zorgstelsel, wantrouwen, en de versoberen van de WMO komt de zorg op de schouders van vrouwen neer, die zelf in een geïsoleerde positie bevinden en hierdoor extra kwetsbaar zijn.

40+ jaar ervaring

Stichting Yasmin is, als Haags emancipatie- en participatiecentrum, in een ideale positie om bij te dragen aan bewustwording en het verhogen van het zelfsturende vermogen van geïsoleerde mantelzorgers. Met een minimale aantal werkkrachten (2.7 fte), brengen wij gemiddeld 35 vrijwilligers en 800 cliënten (vrouwen 18+) per jaar in actie.
Wij monitoren de vooruitgang van onze deelneemsters door middel van de participatieladder. Wij hebben 40 jaar werkervaring met vrouwen met diverse culturele achtergronden, die vaak ook een moeilijke socio-economische situatie hebben. Wij zijn actief in twee stadsdelen en bereiken vrouwen stads breed.

Eigen kracht leren zien

De activiteiten worden vooral door vrijwilligers uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de huiskamer bijeenkomsten, de empowerment training “Sterk” en begeleiding richting zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
Onze benaderingswijze is het stimuleren van de eigen kracht van vrouwen en het uitdragen van positieve oplossingsgerichte boodschappen in plaats van een probleemoriëntatie in verlenen van zorg. Vrouwen kunnen daardoor hun eigen oplossingen bedenken en de regie over hun eigen proces hebben.

Activiteiten binnen dit traject, onderdeel A

A. Doorbreken van isolement en bevorderen van participatie

A1. Huiskamer

Een huiskamer is ingericht waarin wij gericht activiteiten gaan organiseren voor mantelzorgers van diverse culturele achtergronden.
 

A2. en A3. Thematische gesprekstafels

40 thematische gesprekstafels zijn opgezet en uitgevoerd. Het is niet alleen gericht op ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, het is gericht op bewustwording, ervaringen en kennis met elkaar delen, van elkaar leren, steun zoeken, sociale netwerk vergroten, informatie ontvangen, herkenning en erkenning vinden.

Ook worden professionals uit het veld van zorg uitgenodigd om zich te presenteren om deze manier wordt de drempels verlaagd en vertrouwen ontwikkeld. Wij zien informatie, reflectie, empowerment en motivatie tot actie als essentiële kenmerken van de zelfredzaamheid; De deelneemsters hebben de regie over eigen leven, zij brengen kennis en ervaring mee.

Stichting Yasmin zorgt voor de ondersteuning, begeleiding van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Vrijwilligers ( ervaringsdeskundigen) bieden aandacht,( vertrouwen) luisteren aandachtig, vatten samen en vragendoor. Op deze manier komen we tot een oplossingen/alternatieven met hen, van binnenuit. Dit is één van de krachten van Stichting Yasmin.

A4.  Taallessen

25 vrouwen die meedoen aan de huiskamer nemen deel aan taallessen binnen stichting Yasmin.

Activiteiten binnen dit traject, onderdeel B

B. Inzicht en vergroten van het zelfsturende vermogen

B1.

30 mantelzorgers hebben deelgenomen aan trainingen. De training Sterk is een eigen training van stichting Yasmin. Om de eigen kracht van vrouwen te vergoten. De training is gericht op : Wie ben ik , wat wil ik, wat kan ik. De training Sterk bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2 uur. De training en omgaan met stres bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Beide trainingen worden uitgevoerd door vrijwilligers met ondersteuning van professionele trainer van Yasmin. De training Herkennen en omgaan met dementie hiervoor zetten we een externe trainer in. Waar nodig zal de training in de eigen taal gegeven worden.

B2.

25 vrouwen worden gedurende 9 maanden probleemoplossing gericht gecoacht. Yasmin werkt met de participatie ladder. Het is een registratie en volgsysteem om de participatie positie te bepalen en te volgen. Elke vrouw die naar de stichting Yasmin komt krijgt een breed intake gesprek en vind er een registratie plaats. Ieder vrouw is gekoppeld aan een vrijwilliger die haar gedurende een jaar volgt, ondersteunt met haar stappen naar maatschappelijke participatie of arbeidsparticipatie. Na een bewustwordingen proces ontstaat bij vrouwen mogelijk behoefte aan een coaching gesprek. Die vrouwen koppelen wij aan een coach. Vrouw en coach gaan samen aan de hand van het Levenswiel inzichtelijk maken hoe haar leven hier en nu is en bij dis balans worden zij door coaches ondersteund. Onze coaches zijn vrijwilligers die getraind zijn om te werken met een methodiek m.b.t. probleem oplossingsgericht werken.

Activiteiten binnen dit traject, onderdeel C

C. Vergroten van deskundigheid van vrijwilligers en ervaringsdeskundige

Wij vinden belangrijk dat vrijwilligers die zich belangloos inzetten voor de samenleving, ook hun vaardigheden en deskundigheid verder te ontwikkelen om op deze manier zelf hun stap te zetten naar arbeidsmarktparticipatie. Doelgroep is erg kwetsbaar en de vrijwilligers vaak onbekend met problematiek rondom de mantelzorgers.

Ervaringsdeskundigen weten vaak wel hoe zij het hebben ervaren maar een groep zelf aansturen, tafelgesprek leiden vraagt andere vaardigheden. Vrijwilligers worden getraind door externe trainers die wij gaan inhuren. Het gaat nu om 2 training een training omgaan met diversiteit en communicatie. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligsters cultuursensitief kunnen communiceren. En een training ondersteunen van mantelzorgers van Movisie volgen.

Project afbakening

Stichting Yasmin is geen zorg- en hulpverleners organisatie voor hulpverlening en zorg verwijzen wij vrouwen door. Onze kracht is het vergroten van bewustwording, motiveren en inspireren van vrouwen om de eigen regie te nemen.

Wij vinden het belangrijk dat vrouwen kennis en vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig stappen te zetten in haar eigen leven. Alle vrouwen, ook mantelzorgers, kunnen deelnemen aan onze trajecten om vaardigheden te ontwikkelen en taal te verwerven.

Investeer nu in jezelf

Ontwikkel je verder, doe mee en draag bij aan een inclusieve en veilige samenleving.